* 1. För- och efternamn:

* 2. Organisation:Med fråga 3 vill vi göra en översiktlig kartläggning av viktiga pågående ITS aktiviteter och passar också på att få en bild av vilken typ av arbete du utför.

* 3. Nämn viktiga ITS aktiviteter som du är engagerad i, och beskriv kortfattat din roll i arbetet:Med fråga 4 vill vi skapa en bild av förväntningarna på den utvecklade strategin och handlingsplanen. Hur kan en nationell strategi och handlingsplan vara till nytta för dig och din organisation?

* 4. Hur kan en nationell ITS strategi och handlingsplan stötta dig i ditt arbete?


Med fråga 5 försöker vi kartlägga hur du ser på dina möjligheter att bidra till det kommande arbetet. Vi kommer att behöva stöd i omvärldsbevakningen, vi planerar tematiska arbetsgrupper kring särskilda fokusområden etc.

* 5. Hur tror du att du och din organisation kan bidra till utvecklingen av handlingsplanen?Handlingsplanen måste förhålla sig till viktiga pågående och förväntade projekt och utvecklingsinitiativ. Automatiseringen och elektrifieringen av vägtrafiken, gemensamma betalsystem i kollektivtrafiken, mobiliteten som en tjänst är några exempel. Med fråga 6 vill vi gärna få många inspel!

* 6. Vilka pågående, planerade och förväntade ITS aktiviteter bör utvecklingen av handlingsplanen ta hänsyn till?Handlingsplanen har också utgångspunkt i det som händer i vår omvärld. Det finns flera exempel på nationella och internationella satsningar som kan utgöra goda exempel för oss i det svenska arbetet. Med fråga 7 undrar vi om det är något exempel som du vill lyfta fram?

* 7. Nämn en ITS aktivitet utanför Sverige som du tycker vi ska ha som förebild i det svenska arbetet:Till sist, vi som arbetar i ledning och sekretariatet för arbetet med handlingsplanen är tacksamma för synpunkter och idéer inför det kommande arbetet. Har du några tips eller särskilda kommentarer som du vill föra fram?

* 8. Kom gärna med förslag och synpunkter till projektgruppens kommande arbete:

T