Inledning till enkät om fokusområden

I maj 2014 redovisade Trafikverket ett förslag till handlingsplan och strategi för ITS i Sverige som svar på regeringens uppdrag. Arbetet övergår nu i nästa fas och Trafikverket, Transportstyrelsen och VINNOVA vill tillsammans med er fortsätta arbetet med att utveckla strategin, konkretisera åtgärder och förtydliga roller och ansvar i handlingsplanen. På uppdrag av Trafikverket har ITS-Sweden etablerat ett öppet samverkansforum med syftet att säkerställa ett brett deltagande i arbetet och en tydlig kanal för dig som vill delta och påverka.

På den nationella ITS konferensen i Göteborg presenterade Petter Åsman, Trafikverkets projektledare för arbetet, en vision för handlingsplanen " Leading the way by Innovative Transport Solutions". Visionen och dess delmål fick ett positivt bemötande.

Arbetet pågår nu med att ta fram områden som Sverige gemensamt ska fokusera på fram till år 2020. Denna enkät skickas ut för att ge dig möjlighet att påverka val av fokusområden, vilka aktörer som bör delta i respektive område samt hur din egen organisation kan bidra till fokusgrupperna.

När fokusområdena är bestämda kommer en ledare som tar ansvar för området att utses och fokusgruppen bemannas med de aktörer som vill vara med och påverka utvecklingen. Fokusgruppen kommer gemensamt ta fram en handlingsplan med aktiviteter och uppföljningsbara mål inom området. 

Vi kommer att bjuda in till ett öppet webbinar 11 november kl. 09-11 där vi presenterar ett förslag till fokusområden. Efter webbinar skickar vi ut en ny enkät där ni kan lämna synpunkter på förslaget. Men vi uppmanar er att redan nu ta chansen och påverka val av områden! 

Du får gärna vidarebefordra enkäten till kollegor som jobbar med ITS då vi gärna vill ha så många svar som möjligt.

Du kan följa arbetet med handlingsplanen på www.itshp.nu

Tack för att du deltar i vår enkät. Ditt bidrag är viktigt. Svara senast den 30 Oktober.

T