Bästa enkätrespondent!
 
Denna utredning riktar sig särskilt till följande minoritetsgrupper: personer som talar främmande språk, utländska medborgare eller personer med invandrarbakgrund, romer, samer, finlandssvenskar, personer med funktionsvariation, de som tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet samt de som tillhör en religiös minoritet. Syftet med utredningen är att få mer information om vilken typ av hatretorik eller trakasserier du har upplevt eller observerat och vilken inverkan detta har haft på dig och dina närstående.
 
Med trakasserier menar vi till exempel nedsättande, förödmjukande eller kränkande tal, e-postmeddelanden eller gester. Med hatretorik menar vi i denna enkät uttryck eller tal som framförs offentligt (till exempel på en offentlig plats, på internet eller i media) som sprider, hetsar upp, upprätthåller eller motiverar hat mot till exempel minoriteter. Det finns ingen uttömmande definition av trakasserier och hatretorik. Du definierar hatretorik eller trakasserier själv – det vill säga den typ av uttryck eller gester du finner stötande, fientliga eller hotfulla. Dessa kan till exempel ha påverkat din egen känsla av trygghet.
 
Enkäten görs på uppdrag av Justitieministeriet. En liknande enkät gjordes hösten 2015 som en del av arbetet i gruppen för diskrimineringsövervakning och resultaten har publicerats i rapporten ”Utredning: Hatretorik inverkar på offrets allmänna känsla av trygghet”. Resultaten av denna uppföljande enkät kommer att användas för att uppdatera lägesrapporten och ge ytterligare information om hur man förhindrar hatretorik och trakasserier.
 
Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och skickas inte vidare. Vid distributionen av enkäten används en individuell cookie. Dataskyddsbeskrivningen för utredningen finns här. Utredningsrapporten upprättas på ett sådant sätt att enskilda respondenter inte kan identifieras utifrån uppgifterna.

Mer information om utredningen fås av: Laura Jauhola, Owal Group Oy (050 443 1841, laura@owalgroup.com). Justitieministeriet: Katriina Nousiainen (katriina.nousiainen@gov.fi).

Jag godkänner att mina uppgifter sparas och fortsätter med enkäten.

T